Onze missie


Onze missie:


De hieronder beschreven missie geeft weer waar we als stichting voor staan en wat onze identiteit en kernwaarden zijn.
Zie bijlagen voor toelichting op de termen in onze missie.

Stichting DjoDjo is een vrijwilligersorganisatie die wordt vormgegeven door een groep gepassioneerde vrijwilligers.We onderscheiden ons doordat we dienstbaar zijn aan alle burgers in Zeeland ongeacht leeftijd, problematiek en IQ.
De stichting ziet de mens die hulp vraagt in zijn of haar context en probeert aan te sluiten en daar waar mogelijk in en toe te voegen. Bij jeugdige hulpvragers onder de 18 jaar, is tijdens het contact met het hulpdier en de vrijwilliger altijd een gezag dragende ouder aanwezig. Andere onderscheidende kernwaarden zijn ...

Stichting DjoDjo staat voor het uitgangspunt dat huisdieren in de Zeeuwse samenleving van grote betekenis zijn. Door toenemende individualisering van de samenleving en de roep om meer participatie, inclusie en mantelzorg (WMO), groeit het besef dat er meer dan ooit een grote behoefte is aan veilige verbondenheid. Door de snel veranderende maatschappij groeit het besef dat veilige verbondenheid mede vorm gegeven kan worden middels het unieke contact met een huisdier.
De Nederlandse zorgsector kent het hulpdier nog geen erkende rol toe. Er bestaat dan ook geen subsidie of vergoeding voor het werk wat hulpdieren en hun begeleiders verrichten.
De stichting kan dan ook niet bestaan zonder een beroep te doen op fondsen, subsidies en donateurs. Alle activiteiten die door het bestuur en de werkgroep tot nu toe zijn verricht, zijn door donaties en eigen inspanningen volbracht.
Stichting DjoDjo wil uitdrukkelijk de financiers van de Nederlandse gezondheidszorg én de gemeenten uitnodigen om de rol van dieren te erkennen en deze een welverdiende plaats te geven binnen het totale hulpaanbod.

Stichting DjoDjo wil een platform bieden voor mensen met ervaringsdeskundigheid. Juist aan die personen die zelf ervaren hebben hoe helpend en helend het contact met hun huisdier kan zijn of is geweest. Alle betrokkenen bij stichting DjoDjo zijn mensen die vanuit hun passie dit werk verrichten; passie voor mensen én dieren.

Vanaf de start werkt Stichting DjoDjo samen met Pets4Care, welke aangesloten is bij de Delta Society.
Stichting DjoDjo werkt provinciaal. Zij kan ondersteunen en zal meewerken aan initiatieven die mogelijk in andere provincies opgepakt en uitgewerkt worden maar heeft zelf niet de ambitie een landelijke organisatie te worden.
Stichting DjoDjo staat voor kwaliteit:
De wens van de hulpvrager staat centraal.
Teams van hulpdier en vrijwilliger zijn samen geschoold en gecertificeerd.
Vrijwilligers conformeren zich aan de gedragscode van Stichting DjoDjo.
Er is een interne klachtenprocedure.
Er is geen financieel doel.
Stichting DjoDjo heeft een ANBI status.Het doel van Stichting DjoDjo

Onze doelstelling in 2020:
Het uiteindelijke doel is, om in 2020 per jaar minimaal 100 Zeeuwen van dierbare zorg en aandacht te kunnen voorzien door 25 stabiele hulpteams die zich veilig ingebed en gesteund voelen in een, van goed en geïnspireerd beleid voorziene, warme vrijwilligersorganisatie.

Ambities tot 2017
Direct vanaf de start in 2016, en daarna doorlopend ieder jaar, zullen zowel de vrijwilliger als het dier gescreend worden op geschiktheid voor het werk voor de Stichting DjoDjo.
2015:

Werkgroep Oprichting Stichting DjoDjo.
Organisatorische opzet realiseren en eerste groep vrijwilligers scholen.
De vele taken per aandachtsgebied; bestuur, honden, vrijwilligers, proces, kwaliteit, financiën, website en PR, fondsen en donateurs etc. uitwerken en vormgeven.
Beleidsplan, statuten en begroting vormgeven, oprichtingsakte bij notaris en inschrijving KvK Netwerkactiviteiten.

2016: Start.
Het primaire proces gaat van start.
5 hulpteams werken met 10 tot 20 hulpvragers en doen hun eerste ervaringen op.
Er zullen nieuwe activiteiten worden opgestart zoals intervisie en het coachen van vrijwilligers. Het maken van de eerste nieuwsbrief voor donateurs en belangstellenden.
Stichting DjoDjo verder ontwikkelen; zowel de interne- als de externe organisatie en aandacht voor PR.
Onder de continue doorlopende werkzaamheden vallen onder meer het werven van vrijwilligers en donateurs, het aanschrijven van fondsen en up to date houden van de website.
Ook in dit jaar worden er 5 nieuwe combinaties van hulpdieren en hun begeleiders geschoold en gecertificeerd door Pets4Care.

2017:

10 hulpteams werken met 20 tot 40 hulpvragers.
Vrijwilligers werven en scholen, werken aan de cultuur binnen de stichting en verder ontwikkelen als vrijwilligersorganisatie.
Doorlopende activiteiten zoals beschreven in ambities 2015 en 2016 vorm blijven geven.Stichting Djodjo | Kvk-nummer: 65060954